Nájemní řád

 

* Nájemce, jde-li o osobu fyzickou, musí být plně svéprávný.
* Přenechání pronajímaného předmětu či pronajímaných předmětů je možné pouze osobním převzetím nájemce. 

 

POVINNOSTI PRONAJÍMATELE:

 • seznámit nájemce s Nájemním řádem
 • seznámit nájemce s pravidly zacházení s pronajímanými předměty a předvést mu jejich funkčnost
 • předat nájemci pronajímané předměty bez závad a v čistém stavu 
 • předat nájemci pronajímané předměty v termínu a místě sjednanými v Nájemní smlouvě.

 

POVINNOSTI NÁJEMCE:

 • při uzavírání Nájemní smlouvy a přebírání pronajímaných předmětů předložit pronajímateli pro kontrolu totožnosti jeden platný osobní doklad  /OP, ŘP, PAS/
 • při převzetí pronajímaných předmětů zaplatit pronajímateli kauci vratnou zálohu (dále jen „kauci“) i sjednané nájemné 
 • nesmí k pronajatým předmětům zřídit třetí osobě jakékoliv užívací právo
 • při ztrátě, zničení či odcizení kteréhokoliv pronajímaného předmětu, zaplatit pronajímateli náhradu tím vzniklé škody ; nájemce souhlasí s tím že si pronajímatel může částku odpovídající vzniklé škodě strhnout z nájemcem zaplacené kauce; totéž se vztahuje i na poškození pronajatého předmětu
 • vrátit pronajaté předměty v termínu určeném v Nájemní smlouvě, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak
 • vrátit pronajaté předměty v čistém stavu
 • při nedodržení termínu vrácení jakéhokoli pronajatého předmětu zaplatit pronajímateli za každých započatých 24 hodin prodlení denní sazbu nájemného zvýšenou o 50%, jako smluvní pokutu za nedodržení podmínek smlouvy; nájemce souhlasí s tím, že si pronajímatel může částku odpovídající příslušné výši nájemného a smluvní pokutě strhnout z nájemcem zaplacené kauce.

 

* Nájemce není povinen po použití provést údržbu výčepního zařízení ve formě propláchnutí a vyčištění. Tuto službu zajišťuje pronajímatel a je součástí nájemného. 

* Zapůjčení a vrácení pronajatých předmětů je možné po telefonické domluvě na tel.: 728 98 5678  každý den.

* Je také možnost sjednání dovozu a odvozu zapůjčených předmětů.

* Nájemce se svým podpisem Nájemní smlouvy zavazuje dodržet podmínky a ujednání obsažená v tomto Nájemním řádu.

 

Ve Zlámance dne 01.06.2014

Pronajímatel : Antonín Dostálík